За нас

За нас:

Център „Нови перспективи през изкуство и занаяти – Арт и Скок“, с фокус приложни изкуства или накратко Творилница „Арт и Скок“ е пространство, създадено от Фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието“ по Проект BG05M9OP001-2.009-0021-C01 „Създаване на Център за приобщаващо и неформално образование „Нови перспективи през изкуство – „Арт и Скок“, за деца и младежи с проблеми в развитието“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Общата цел на процедурата е
: „Да допринесе за превенция на институционализирането, за насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, включително такива с увреждания и в риск, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки в посока формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие.“

Нашите специфични цели са:
1. Социално включване, интеграция и подкрепа за интелектуално и личностно развитие на деца и младежи с проблеми в развитието и в неравностойно положение в обществото.
2. Прилагане на иновативна програма от творчески образователни модули за приобщаващото неформално образование за деца и младежи с проблеми в развитието, която развива когнитивните умения, насърчава личностното развитие и повишава мотивацията за справяне с ежедневните предизвикателства.
3. Намаляване риска от бедност и насърчаване към социално включване на лицата от целевата група посредством формиране на умения за самостоятелно справяне.

Кои сме ние?
През 2010 година успяхме неформално да обединим приятели и съмишленици в гражданско движение, а през 2013 г. учредихме Фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието“.
Всеки човек е уникален и има право на щастие и равни възможности за постигането му. Като екип имаме ясно осъзнато социално достойнство и потенциал за взаимополезно правене на добрини за общността и същевременно за обществото.

Мисията ни:
Особено важно за хората с проблеми в развитието е, да имат равни възможности за развитие, равни шансове за достоен и независим живот.
Затова всичко, което правим, е насочено към преодоляване на дефицитите чрез услуги, предоставящи иновативно обучение, развиващо личностния потенциал, съобразено с индивидуалните потребности на всеки.
Съпричастността, толерантността, емпатията не се случват със закони, а покълват и прорастват в сърцата и душите на хората- стремим се към развиване на добротворчество, доброволчество, благотворителност.

Нашите основни цели са:
В неформалното пространство на Творилница „Арт и Скок“ децата и младежите да учат чрез преживявания, докато работят и се забавляват в ателие по „Вълна и текстил“ и ателие „Керамика“, защото, както казва доц. Маргарита Станкова, НБУ:
„Потенциалните приложения на Арт-терапията могат да помогнат за подобряване на множество функции и да се развият, без да се ограничат до:
• Подобряване на познавателните и сензорно-двигателните функции;
• Подобряване на самочувствието и самооценката;
• Повишаване на Емоционалната устойчивост и подобряване на Емоционалната регулация;
• Развитие на Инсайт и разбиране на собствените проблеми и ограничения;
• Развитие на Социални умения и умения за общуване с приятели и непознати;
• Развитие на умения за решаване на конфликти и справяне със ситуации на дистрес.“

Разбира се, стимулираме развитието на нашите уникални личности и чрез обучение в ателие „Дигитални компетентности“. Във всички ателиета прилагаме Програмата, „МОДЕЛ – ТВОРИЛНИЦА ЗА РАЗВИТИЕ НА КОГНИТИВНИ УМЕНИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА“, специално разработена за нас от доц. Маргарита Станкова и апробирана от екипа ни по време на Проекта.

Център за приобщаващо и неформално образование „Нови перспективи през изкуство – Арт и Скок“, за деца и младежи с проблеми в развитието, e иницииран по проект BG05M9OP001-2.009-0021-C01, процедура“Открий ме“, съфинансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд.

Обща стойност на проекта 137 179.62 лв., съфинансиране от ЕСФ – 85% ( 116 602.68 лв.), национално съфинансиране – 15% ( 20 576.94 лв.)

Срок: 01.09.2018 – 01.03.2020 г.